OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (TOWARÓW I USŁUG)
obowiązujące od dn. 20.10.2017 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej „OWS”, określają zasady współpracy stron w zakresie sprzedaży towarów i świadczenia usług oferowanych przez „ARTECH” Arkadiusz Borowicz Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa, w Poznaniu, pod adresem: ul. Jana Czochralskiego 4.6, 61-248 Poznań, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod Numerem Identyfikacji Podatkowej: 782-199-31-64, REGON: 631067487, określanego dalej jako Sprzedający, realizowanych przez Sprzedającego na rzecz Kupującego.

§2.

Kupującym w rozumieniu niniejszych „OWS” jest przedsiębiorca tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej której ustawa przyznaje zdolność prawną oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Oznacza to, że niniejsze „OWS” nie mają zastosowania do umów zawieranych z innymi kontrahentami niż w/w; w przypadku umów zawieranych z konsumentami, szczegółowe ich warunki będą ustalane indywidualnie.

§3.

„OWS” określają zasady zawierania umów sprzedaży przez Sprzedającego oraz stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego i Kupującego (Strony umowy). 

§4.

„OWS” wiążą Kupującego z chwilą ich doręczenia przed zawarciem umowy lub z chwilą umożliwienia Kupującemu łatwego zapoznania się z ich treścią. „OWS” są umieszczone przez Sprzedającego na stronie internetowej prowadzonej przez niego pod adresem: www.artech-poznan.pl.

W przypadku pozostawania przez Strony w stałych stosunkach handlowych niniejsze „OWS” znajdują zastosowanie do wszelkich umów zawieranych pomiędzy Stronami, chyba że Strony poczynią odmienne ustalenia w tym zakresie.

§5.

Umowa zawarta z Kupującym może zawierać odmienne postanowienia niż te, które wynikają z niniejszych „OWS”. W takim przypadku Strony będą związane postanowieniami umowy w zakresie tychże odmiennych postanowień. Dla przyjęcia tych odmiennych postanowień konieczne jest zachowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§6.

Jeśli Strony zawarły między sobą inną umowę związaną ze regulacją zasad sprzedaży lub dystrybucji towarów, bądź zasad świadczenia usług, w razie sprzeczności postanowień umowy z „OWS”, stosuje się postanowienia tej umowy.       

2. WARUNKI SPRZEDAŻY

§7.

Realizacja przez Sprzedającego sprzedaży towarów/ świadczenia usług w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej dokonywana jest na podstawie indywidualnych zamówień składanych przez Kupującego. Kupujący dokonuje złożenia zamówienia w sposób wskazany w dalszych zapisach „OWS” na podstawie oferty Sprzedającego przesłanej w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub faksem. Dzień złożenia zamówienia jest datą zawarcia umowy sprzedaży.

§8.

Oferta Sprzedającego zawierać będzie co najmniej:   
a) wstępną specyfikację towaru, jego rodzaj, ilość, i wymiary,    
b) cenę netto (bez VAT) wyrażoną w PLN lub EURO,  
c) warunki płatności, w tym termin zapłaty ceny,   
d) orientacyjny termin realizacji zamówienia (odbioru towaru) liczony od daty zawarcia umowy. 

§9.

Oferta, o której mowa w §7. Powyżej będzie wiążąca dla Sprzedawcy w terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty jej złożenia, chyba że treść oferty zawiera odmienne ustalenia w tym zakresie.

 

 

§10.

W okresie związania ofertą Kupujący może w każdym czasie ofertę przyjąć poprzez złożenie zamówienia na produkty objęte ofertą.

§11.

Zamówienie Kupującego powinno zawierać: 
- powołanie się na ofertę, 
- specyfikację zamawianych produktów, zgodnie z oznaczeniami zawartymi w ofercie, 
- wymagany termin realizacji zamówienia - nie krótszy niż termin orientacyjny wskazany w ofercie, 
- miejsce odbioru towaru,  
- imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru towaru.

Zamówienia zawierające zmiany w stosunku do oferty lub uzupełniające jej treść nie będą traktowane jako przyjęcie oferty, lecz jako nowa oferta stosownie do art. 68 KC. W takim przypadku dotychczasowa oferta Sprzedającego traci ważność.

 

§12.

Zawarcie umowy między Stronami następuje na warunkach określonych w potwierdzeniu przez Sprzedającego zamówienia oraz na warunkach wynikających z postanowień „OWS”. Zawarcie umowy następuje z chwilą przyjęcia oferty bez zastrzeżeń. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelka dokumentacja ofertowa i projektowa stanowi własność Sprzedającego i bez pisemnej zgody Sprzedającego nie może zostać powielana ani udostępniana osobom trzecim pod rygorem skutków prawnych w tym skutków określonych ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§13.

Kupujący składa zamówienie poprzez wypełnienie udostępnionego przez Sprzedającego formularza tj. poprzez zamieszczenie w tym formularzu następujących danych dot. Kupującego:

firmy, adresu siedziby/adresu prowadzonej działalności gospodarczej,

NIP,

nr-u REGON,

nr-u w rejestrze przedsiębiorców KRS,

nr-u ofert sprzedającego, której dotyczy zamówienie,

sposobu odbioru towaru, miejsca (adresu) dostarczenia towaru - w przypadku gdy nie jest ono miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedającego,

imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru towaru.

§14.

Sprzedający zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego - przed przystąpieniem do realizacji zamówienia - ustanowienia - na rzecz Sprzedawcy – nieodwołalnych zabezpieczeń płatności w postaci:

a) gwarancji bankowej,

b) polisy ubezpieczeniowej,

c) cesji wierzytelności,

d) weksla własnego z klauzulą „bez protestu”,

e) poręczenia osób trzecich.

§15.

Termin dostawy określony przez Sprzedającego w potwierdzeniu zamówienia może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w przypadku siły wyższej.

§16.

Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty jej zawarcia, dokonane poprzez oświadczenie złożone Kupującemu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Uzasadnieniem dla odstąpienia od umowy jest powzięcie przez Sprzedającego wątpliwości co do stanu majątkowego Kupującego powodujące uzasadnione wątpliwości co do jego możliwości płatniczych.. Dla zachowania w/w terminu wystarczającym jest wysłanie pisma zawierającego to oświadczenie, przesyłką poleconą, na adres Kupującego. W przypadku odstąpienia od umowy, Kupującemu nie przysługują wobec Sprzedającego roszczenia odszkodowawcze, a także roszczenia o zwrot zapłaconej uprzednio kwoty zaliczki bądź zadatku.

 

3. CENA I WARUNKI JEJ ZAPŁATY

§17.

Oferty Sprzedającego obejmują wyłącznie ceny netto wyrażone w danej walucie, i nie uwzględniają podatku VAT. Podatek VAT zostanie doliczony do ceny według aktualnie obowiązującej stawki.   

 

§18.

W przypadku wskazania w ofercie Sprzedającego konieczności dokonania częściowej przedpłaty, Kupujący, który przyjął ofertę zobowiązany jest do dokonania przedpłaty w wysokości określonej w ofercie w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia, chyba, że w ofercie wskazano inny termin, w każdym jednak przypadku nie później niż przed datą odbioru towaru. Pozostała część ceny zostanie zapłacona przez Kupującego w terminie wynikającym z faktury – nie krótszym niż 7 (słownie: siedem) dni. Termin zapłaty krótszy niż 7 (słownie: siedem) dni musi być indywidualnie uzgodniony przez Strony.      

§19.

O ile nie zaznaczono inaczej  wszystkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy prowadzony dla Sprzedającego a wskazany na dokumencie, z którego wynika obowiązek zapłaty.  Za dzień otrzymania zapłaty uważa się dzień wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek bankowy prowadzony dla Sprzedającego.   

§20.

Kupujący zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich płatności na rzecz Sprzedającego. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie Sprzedający ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.     

§21.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonania umowy sprzedaży i wydania towaru lub wykonania usługi w razie niedokonania przez Kupującego wymaganej przedpłaty.     

 

§22.

Sprzedający ma prawo wstrzymać wykonanie wszystkich lub niektórych Umów zawartych z danym Kupującym, a także wstrzymać przyjęcie do realizacji nowych zamówień Kupującego, w razie powstania jakiejkolwiek zaległości w płatności wymagalnych faktur lub w razie przekroczenia indywidualnie ustalonego z danym Kupującym limitu kredytowego tj. limitu niewymagalnych wierzytelności Sprzedającego wobec Kupującego powiększonego o wartość potwierdzonych zamówień.

§23.

Cena sprzedaży wskazana w ofercie Sprzedającego nie obejmuje kosztów związanych z realizacją umowy, w postaci kosztów wydania i odebrania towaru, a w szczególności kosztów transportu, ubezpieczenia i rozładunku, chyba że Strony poczynią odmienne ustalenia w tym zakresie.

4 .PRZENIESIENIE RYZYKA

§24.

Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania mu tego towaru. Jeżeli towar ma być dostarczony przez Sprzedającego do miejsca wskazanego przez Kupującego wydanie zostanie dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia Sprzedający powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

§25.

Jeżeli odbiór towaru opóźnia się na skutek przyczyn, za które odpowiada Kupujący, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z dniem następnym po dniu umówionego odbioru. Jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki z odebraniem towaru, Sprzedający może oddać towar na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. Sprzedający może również sprzedać towar na rachunek Kupującego, powinien jednak uprzednio wyznaczyć Kupującemu dodatkowy termin do odebrania, chyba że wyznaczenie terminu nie jest możliwe albo że rzeczy są narażone na zepsucie, albo że z innych względów groziłaby wówczas szkoda. O dokonaniu sprzedaży Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Kupującego.

§26.

W razie przesłania towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący obowiązany jest zbadać niezwłocznie przesyłkę pod kątem wad, ubytków i innych uszkodzeń  w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Kupujący stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Obowiązany jest również w takim przypadku powiadomić o tym fakcie Sprzedającego, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po dniu dostawy - pod rygorem utraty roszczeń odszkodowawczych wobec Sprzedającego z tego tytułu.

 

5. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

§27.

Sprzedający ma prawo zastrzec prawo własności towaru będącego przedmiotem umowy sprzedaży do momentu uiszczenia za ten towar całkowitej kwoty ceny.

 

§28.

W razie zastrzeżenia własności sprzedanego towaru, Kupujący, któremu rzecz została wydana, traci uprawnienie do posiadania rzeczy już wskutek zwłoki w zapłacie ceny.

Jeżeli Sprzedający wystąpi na drogę sądową o zapłatę ceny, nie może domagać się wydania sprzedanego towaru z powołaniem się na zastrzeżenie własności.

 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WAD TOWARU

§29.

Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, określone w przepisach KC, z zastrzeżeniem poniższych zapisów.

§30.

W okresie rękojmi Sprzedający odpowiada za wady towaru o charakterze ilościowym i jakościowym (wady fizyczne), które w tym okresie zostaną stwierdzone, i o których w terminie 48 h (słownie: czterdziestu ośmiu godzin) od daty stwierdzenia ich wystąpienia, Kupujący zawiadomi Sprzedającego. Zawiadomienie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym winno być dokonane przy wykorzystaniu formularza udostępnionego przez Sprzedającego, drogą pisemną, drogą elektroniczną lub faxem.

Sprzedający zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad fizycznych towaru lub dostarczenia towaru wolnego od wad, jeżeli wady te zostaną ujawnione w okresie rękojmi i powstaną z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi dotyczy wad wyrobu powstałych z powodu wadliwej konstrukcji, zastosowania niewłaściwych materiałów i /lub niewłaściwego wykonania oraz wad powstałych w procesie produkcji i wady surowców.

§31.

Rękojmia nie obejmuje usterek, wad i uszkodzeń towaru będących następstwem nieprawidłowej eksploatacji, montażu, normalnego zużycia towaru oraz nieautoryzowanej ingerencji w towar przez osobę trzecią. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona, jeżeli naprawa lub wymiana towaru została dokonana przez nieupoważnione osoby trzecie. Rękojmia nie obejmuje również wad wynikłych z wszelkich modyfikacji dokonanych z własnej inicjatywy Kupującego lub przez osoby trzecie.

§32.

Rękojmia nie obejmuje również wad powstałych w skutek:

- niewłaściwego zastosowania i/lub użytkowania, obsługi, składowania,

- działania czynników zewnętrznych, jak np. uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, o których Sprzedający nie został poinformowany w trakcie tworzenia oferty.

§33.

Jeżeli w okresie rękojmi ujawnią się wady w rozumieniu zapisów poprzedzających. Sprzedającego zobowiązany jest przystąpić do ich usunięcia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o ich ujawnieniu..

§34.

W zakresie nieuregulowanym w zapisach §29 - §33, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi, określona w przepisach KC, jest wyłączona.

§35.

W przypadkach nieobjętych na podstawie niniejszych „OWU” odpowiedzialnością Sprzedającego z tytułu rękojmi, Sprzedający może podjąć się świadczenia usług serwisowych na zasadach indywidualnie uzgodnionych z Kupującym.

§36.

Jeżeli wyrób jest wykonany na podstawie danych (tj. rysunków technicznych oraz pomiarów) dostarczonych przez Kupującego, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tych danych, warunkujących właściwe zastosowanie wyrobu.

§37.

Ewentualny koszt modyfikacji produktu, związany z przeprowadzeniem zmian konstrukcyjnych urządzenia lub konieczność ponownego wyprodukowania towaru, a także koszt dokonania ponownych pomiarów, transportu oraz montażu ponosi Kupujący.

 

7. NIEWYKONANIE/NIENALEŻYTE WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ

§38.

Z tytułu opóźnienia w płatnościach Kupujący zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych.

 

 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§39.

Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży spowodowane przez siłę wyższą.  Poprzez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od danej Strony, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, także wówczas, gdy jego uniknięcie wymagałoby podjęcia działań, których koszty przewyższałyby możliwe do ocalenia korzyści; w szczególności za przypadki siły wyższej uważa się: wojnę, kataklizm naturalny jak trzęsienie ziemi lub powódź, eksplozję, pożar, strajk etc. 

§40.

„OWS” stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży i obowiązują w takim zakresie dopóki nie poczyniono odmiennych ustaleń w tym zakresie.

§41.

We wszystkich przypadkach sprzedaży realizowanych przez Sprzedającego obowiązują niniejsze „OWS” w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Wszelkie zmiany „OWS” nie dotyczą umów zawartych wcześniej, tj. przed wejściem w życie zmienionych „OWS”.

§42.


Prawem właściwym dla umowy sprzedaży jest prawo polskie. Teksty umowy i „OWS” w języku polskim są wersją oryginalną.
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi „OWS” stosuje się przepisy polskiego prawa w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień.

§43.

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla miejsca prowadzonej przez Sprzedającego działalności gospodarczej.      

 

Poznań, dnia 20 października 2017 r.